برگزاری همایش ها سمینار ها و خدمات نمایشگاهی

تصویرنگاران پارس  بنا به تعهد کاری و حفظ اطمینان مشتریان خود و در راستای تخصصی کردن فعالیت ها، اقدام به تفاهمنامه ای با مجموعه همایش سازان پندار نموده و تقسیم کاری صورت گرفته است. تا تیم قدرتمندی شکل داده و برگزاری هر نوع نشستی را با هر ابعاد و ویژگی به مطلوب ترین شیوه پیاده سازی نماید.