فرم درخواست آگهی

شما  میتوانید از طریق فرم زیر، درخواست آگهی خود را ارسال نموده، تا فرآیند ثبت سفارش شما در اسرع وقت پیگیری شود. پس از ارسال این فرم، کارشناس مربوطه با شما تماس گرفته و هماهنگی لازم بعمل خواهد آمد.

لازم به توضیح است شرکت تصویر نگاران پارس در رد یا قبول سفارش آگهی مختار بوده و ارسال فرم سفارش به منزله سفارش قطعی نخواهد بود.

توجه : درصورتیکه گزینه هر دو انتخاب شود جمعا 30 درصد تخفیف شامل شده و در هریک از موارد به تنهایی 20 درصد شامل میشود.